ที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
   
1.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางคลาน
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการเทศบาลตำบล
หมู่ที่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้รับรับผิดชอบศูนย์ ฯ
3.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทะนง
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้รับรับผิดชอบศูนย์ ฯ
5.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพทะเล
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้รับรับผิดชอบศูนย์ ฯ
2.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเสา
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้รับรับผิดชอบศูนย์ ฯ
4.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าขมิ้น
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้รับรับผิดชอบศูนย์ ฯ
6 .ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่านั่ง
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้รับรับผิดชอบศูนย์ ฯ
นางสาวสุรินทร์ อิ่มนรัญ
นายเสน่ห์ บุญจันทร์
นางพรศิริภัสร์ เอี้ยงหมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
     
8.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าบัว
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้รับรับผิดชอบศูนย์ ฯ
10.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท้ายน้ำ
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้รับรับผิดชอบศูนย์ ฯ
7.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านน้อย
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้รับรับผิดชอบศูนย์ ฯ
9.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งน้อย
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการเทศบาลตำบล
หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้รับรับผิดชอบศูนย์ ฯ
11.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวัดขวาง
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้รับรับผิดชอบศูนย์ ฯ

นางสาวพัชรินทร์ กิติรัตน์
นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล
นางสาวธัญญารัตน์ เบ้าทองคำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร