ประวัติความเป็นมาของอำเภอโพทะเล


อำเภอบางคลานในขณะนั้นตั้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนบางคลาน (เงินอนุสรณ์) ในปัจจุบันนี้ ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ สมัยรัชกาลที่ ๖ ให้อำเภอโพทะเล
ในปี ร.ศ. ๑๒๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) ทางราชการได้แบ่งการปกครองของเมืองพิจิตรออกเป็น ๓ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางคลาน อำเภอภูมิ ดังนั้นบางคลานจึงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร สำหรับที่ว่าการเปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด และประกาศใช้ชื่ออำเภอให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ สำหรับจังหวัดพิจิตรได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเมืองเป็นอำเภอท่าหลวง อำเภอภูมิเป็นอำเภอบางมูลนาก ส่วนอำเภอบางคลานคงเรียกชื่อเดิม
อ.โพทะเล ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๐ เดิมชื่อ อ.บางคลาน เปลี่ยนชื่อเป็น อ.โพทะเลเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เนื่องจากที่ว่าการ อ.บางคลานในขณะนั้นชำรุดทรุดโทรมมาก ทางราชการไม่มีงบประมาณเพียงพอ ดังนั้น ขุนนรสรรค์สิทธินาถ (เพียร สิทธินาถ) นายอำเภอบางคลาน และหลวงนรัตถรักษา (ชื่น วิจิตรเนตร) ข้าหลวงประจำจังหวัดในขณะนั้นได้ประชุมร่วมกันกับประขาชนและขอให้ประชาชนช่วยกันสละทรัพย์ซ่อมแซมตัวอาคาร แต่พ่อค้าในตลาดบางคลานไม่ยินยอม มีนายประสงค์ รังษีวงษ์ พ่อค้าตลาดโพทะเล ยื่นความจำนงที่จะสละทรัพย์ในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอโพทะเลและจะจัดหาที่ดินให้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอใหม่ให้ อีกทั้งที่ว่าการอำเภอบางคลานไม่เป็นศูนย์กลางในการปกครอง การคมนาคม จึงได้พร้อมใจกันย้ายที่ว่าการอำเภอบางคลานไปอยู่ที่ อำเภอโพทะเล อยู่ทางทิศเหนือขึ้นไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเลในปัจจุบัน ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๑ ย้ายไปตั้งที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ราชการอำเภอในปัจจุบัน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต.ท่าบัว อ.โพทะเล วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๑
เวลา ๑๓.๕๙ น.
และใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของอำเภอโพทะเลเป็นที่ลุ่มแต่เดิมมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้ล้มลุกลักษณะของดอกเป็นสีเทาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกว่าต้นโพทะเล ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบ้านโพทะเล และเปลี่ยนชื่ออำเภอบางคลานเป็นอำเภอโพทะเล ตามชื่อของหมู่บ้าน