หน้าแรก>>บุคลากร
บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล


นางอุรา ตั่นฉ้วน
เกษตรอำเภอโพทะเล

 
   
นางสาวสุรินทร์ อิ่มนรัญ
นายเสน่ห์ บุญจันทร์
นางพรศิริภัสร์ เอี้ยงหมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
     

นางสาวพัชรินทร์ กิติรัตน์
นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล
นางสาวธัญญารัตน์ เบ้าทองคำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
     
     
นางวิราพร เสือโต
นางสาวมณีรัตน์ เทพคำอ้าย
นายสุรพล รอดเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี
พนักงานทั่วไป