หน้าแรก>>>การจัดการความรู้ (KM)
 
 
การจัดการความรู้ (KM)
 
 

ไร่นาสวนผสมกับการประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ.............. 23 ส.ค. 2557
องค์ความรู้เกษตรกร เรื่อง ไร่นาสวนผสม..............23 ส.ค. 2557

การลดต้นทุนโดยการไม่เผาฟาง..............19 ส.ค. 2557
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี..............19ส.ค. 2557
การผลิตข้าวโดยใช้สารปรับปรุงบำรุงดิน..............8 ส.ค. 2557
การทำแปลงจำน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ดี
..............8 ส.ค. 2557
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวและผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี...............23 พ.ค. 2557

แบบจัดเก็บองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ปี 2557 ................

แบบจัดเก็บองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ปี 2558
นางสาวสุรินทร์ อิ่มนรัญ

นางนภา สาระศรี
องค์ความรู้ Smart Office 2558