วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล..."เป็นองค์กรสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน"...


 
 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม
สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง
สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน
สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน
สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
สำนักงานเกษตรอำภอบางมูลนาก
สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี

 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด
สำนักงานที่ดินจังหวัด
สำนักงานประปาจังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานแรงงานจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ เตือนภัยเพลี้ยแป้ง
สีชมพูคืนชีพ

เพลี้ยแป้งสีชมพู เอเลี่ยนเขมือบ
มันสำปะหลัง

"มะม่วงทูลถวายทวาย" อร่อย
ทั้งผลดิบและสุก
"ไผ่กิมซุง" หน่อราคาดีขายทั้งปี

   
เยี่ยมให้กำลังใจและมองถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย
ณ หมู่ 7 และ หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระราชทานถุงยังชีพผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชนูปถัมภ์ มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย
ในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559
ลงตรวจพื้นที่ผู้ประสบภัยพิบัติทางอุทกภัย ณ ตำบลท่าเสา
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยนางสาวสุรินทร์ อิ่มนรัญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว..นาแปลงใหญ่..
ณ บ้านบึ่งประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอโพทะเล
ณ ตำบลท้ายน้ำ และโพทะเล
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าว
นาแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
จัดเวทีชุมชนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรังปี 2560 ณ วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
จัดเวทีชุมชนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรังปี 2560 ณ ศาลาวัดบ้านตาล ม.6 ต.โพทะเล
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
จัดเวทีชุมชนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรังปี 2560 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร ตำบลบ้านน้อย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

 
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชแมลงวันผลไม้ ฉบับ ที่ 8 ประจำวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
<...อ่านต่อ...> 15 มีนาคม 59
เตือนภัยศัตรูพืชแมลงหล่า ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
<...อ่านต่อ...> 4 ธันวาคม 58
เตือนภัยโรคพืช โรคใบด่างเหลืองในมะเขือ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
<...อ่านต่อ...>
 4 ธันวาคม 58
เตือนภัยโรคพืช การเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
<...อ่านต่อ...> 11 ก.ย. 58
เตือนภัยการศัตรูพืช เพลั้ยกระโดนสีน้ำตาล ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558
<... อ่านต่อ...> 
19 ส.ค. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58

 

 

 

นายสุพจน์ บุศยาจารย์
เกษตรอำเภอโพทะเล

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 1 ก.พ. 59 - 31 พ.ค. 59
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
 

"แมลงหล่า" ภัยเงียบใกล้ตัว
 


เตือนการระบาด "แมลงบั่ว" ในช่วงความชื้นสูง

 

เตือนระวังการระบาด "เพลี้ยกระโดหลังขาว"
 


ศูนย์ข้อมูลบ้านท่าตาเสือ
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวควบคุม
ที่ได้มาตรฐาน สนใจติดต่อ ผู้ใหญ่กาเรียน

 

 

>>>ดูเพิ่มเติม<<<
 

การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
...กรมส่งเสริมการเกษตร...
 

การปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์
 
ข่าโกอินเตอร์ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
ระบบอินทราเน็ต SSnet
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมส่งเสริมการเกษตร

สหกรณ์ออมทรัพย์
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
คลินิคพืช
ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร

หัตถกรรมดี ประเพณีสงกรานต์ ผลไม้รสหวาน นครไชยบวรคู่บ้าน วัดบางคลานคู่เมือง ลือเลื่องหลวงพ่อเงิน
สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
51/1 หมู่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร.056-681160 E-mail : phothale.doae.phit@gmail.com
facebook fanpage : สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล (https://www.facebook.com/Kaset.Phothale6606)

ปรับปรุงเว็บไซต์ โดย นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล (แบงค์)
Counter
สถิติผู้เยี่ยมชม