ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นที่ไม้ผล ไม้ยืนต้น สัตว์เลี้ยง และอื่น ๆ ปี 2559 ของอำเภอโพทะเล
ที่
ตำบล

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)

พื้นที่ถือครอง
(ไร่)

การใช้พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)
มะม่วง
ส้มโอ
มะยงชิด มะปราง
ยางพารา
สัก
อื่นๆ
พืชผัก

ไม้ดอก
ไม้ประดับ

สัตว์เลี้ยง
รวม
1
ทะนง
2,274
1,235
41,970
0
0
0
200
0
6,140
0
0
153
6,493
2
ท่าขมิ้น
1,899
944
33,306
110
0
0
40
0
6,679
0
0
85
6,914
3
ท่านั่ง
941
641
16,575
200
0
570
0
0
5,803
463
0
0
7,036
4
ท่าบัว
1,686
1,388
26,956
0
0
12
0
0
10,303
9
0
0
10,324
5
ท่าเสา
1,047
887
34,434
0
0
0
0
0
8,596
0
45
0
8,641
6
ท้ายน้ำ
1,376
821
19,629
0
0
0
0
0
890
130
0
0
1,020
7
ทุ่งน้อย
945
672
18,147
5
620
0
0
0
6,720
18
0
10
7,373
8
บางคลาน
702
590
16,621
536
0
0
0
0
3,948
0
0
0
4,484
9
บ้านน้อย
944
651
21,845
85
0
135
0
0
8,720
48
0
0
8,988
10
โพทะเล
1,056
767
20,208
20
91
10
0
0
8,172
15
10
0
8,318
11
วัดขวาง
1,201
964
18,987
777
24
0
50
640
4,091
168
0
647
6,397
รวม
14,071
9,560
268,678
1,733
735
727
290
640
70,062
851
55
895
75,988