ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นที่ถือครองจำนวนครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร (พืชไร่) ปี 2559 ของอำเภอโพทะเล
ที่
ตำบล

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)

พื้นที่ถือครอง
(ไร่)

ข้าว (ไร่)
พืชไร่ (ไร่)
นาปี
นาปรัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสำปะหลัง
อ้อยโรงงาน
ปาล์มน้ำมัน
ยางพารา
รวม
1
ทะนง
2,274
1,235
41,970
29,781
29,781
28
4,938
585
60
85
35,477
2
ท่าขมิ้น
1,899
944
33,306
24,815
24,815
26
1,332
145
22
52
26,392
3
ท่านั่ง
941
641
16,575
9,074
9,074
0
457
0
0
8
9,539
4
ท่าบัว
1,686
1,388
26,956
16,355
16,355
0
199
78
0
0
16,632
5
ท่าเสา
1,047
887
34,434
25,118
25,118
46
629
0
0
0
25,793
6
ท้ายน้ำ
1,376
821
19,629
16,676
16,676
39
1,264
563
20
47
18,609
7
ทุ่งน้อย
945
672
18,147
10,711
10,711
27
36
0
0
0
10,774
8
บางคลาน
702
590
16,621
11,574
11,574
22
528
0
13
0
12,137
9
บ้านน้อย
944
651
21,845
12,474
12,474
0
383
0
0
0
12,857
10
โพทะเล
1,056
767
20,208
11,774
11,774
0
103
13
0
0
11,890
11
วัดขวาง
1,201
964
18,987
12,049
12,049
137
337
46
0
21
12,590
รวม
14,071
9,560
268,678
180,401
180,401
324
10,206
1,430
115
214
192,690