ข้อมูลระดับอำเภอโพทะเล
 
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
  ข้อมูลพื้นที่ถือครอง จำนวนครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร ไม้ผล ไม้ยืนต้น สัตว์เลี้ยง อื่น ๆ พื้นที่แบ่งสภาพการใช้งาน พื้นที่ใช้น้ำ ปี 2555(3ตาราง)
  ข้อมูลพื้นที่การเกษตร ปี 2554 จังหวัดพิจิตร
 
  ข้อมูลรายงานภาวะการผลิตพืช (รต.02) ปี 2554
  ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/2556 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง)
     
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
  ข้อมูลด้านการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน ปี 2556
 
     
ข้อมูลภัยธรรมชาติ
 
 
 
  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2554 (ภาพรวมระดับจังหวัด) ปี 2550, ปี 2551, ปี 2552, ปี 2553, ปี 2554
 

 

ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)
 
 
ผลการรายงานข้อมูลศูนย์บริการฯ ประจำเดือน
 
พย.55
ธค.55
มค.56
กพ.56
มีค.56
เมย.56
พค.56
มิย.56
กค.56
สค.56
กย.56
   
อาสาสมัครเกษตร (อกม.)
 
  คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
  แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน อกม.
   
   
   
   
   
 
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
 
พย.55
ธค.55
มค.56
กพ.56
มีค.56
เมย.56
พค.56
มิย.56
กค.56
สค.56
กย.56
   
ข้อมูลการระบาดศัตรูพืช
  ข้อมูลการระบาดศัตรูพืช ปี 2552-2554
   
    กราฟแสดงพื้นที่การระบาดศัตรูพืช ปี 2552-2554
     
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
 
 
 
     
ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต