ข้อมูลระดับตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลระดับอำเภอ
 
จำนวนหมู่บ้าน 97            หมู่บ้าน  
จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 9,560        ครัวเรือน พื้นที่  192,690    ไร่
จำนวนเกษตรกรปลูกข้าวนาปี 7,415        ครัวเรือน พื้นที่  180,400   ไร่
จำนวนเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว 24           ครัวเรือน พื้นที่  324        ไร่
จำนวนเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง 768          ครัวเรือน พื้นที่  10,206    ไร่
จำนวนเกษตรกรปลูกอ้อยโรงงาน  67            ครัวเรือน พื้นที่  1,430      ไร่
จำนวนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน 4             ครัวเรือน พื้นที่  115        ไร่
จำนวนเกษตรกรปลูกยางพารา 12           ครัวเรือน  พื้นที่  214        ไร่

  

ข้อมูลระดับตำบล เป็นสัญลักษณ์ ในพื้นที่ตำบล
เจ้าหน้าที่ เกษตรตำบล
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
   
(ศบกต.) ทำเนียบจุดถ่ายทอด / จุดสาธิต
     
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
    ข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
    ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
   
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
   
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
   
กลุ่มยุวเกษตรกร
     
กลุ่มอารักขาพืช
   
จุดติดตั้งเครื่องกับดับแสงไฟ
    ที่ตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์หลัก
    ที่ตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์ขยาย