แผนที่ชุดดิน

 

แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน อำเภอโพทะเล

http://phothale.phichit.doae.go.th/wp-content/uploads/2019/02/LAND_SOIL_43606.pdf

 

แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอโพทะเล

http://phothale.phichit.doae.go.th/wp-content/uploads/2019/02/LAND_USAGE_43606.pdf