วีดีทัศน์การดำเนินงาน

ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน โดยระบบส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล

การขับเคลื่อนงานศพก.และศพก.เครือข่าย อำเภอโพทะเล