ระบบส่งเสริมการเกษตร

 

ผลสำเร็จของการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน ศพก. และแปลงใหญ่ในพื้นที่