ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day )

กิจกรรม จัดกระบวนการเรีนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมย่อย การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้