ประวัติสำนักงาน

ประวัติอำเภอโพทะเล

เดิมเรียกว่า อำเภอบางคลาน มีที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำพิจิตร (น่านสายเก่า) บรรจบกับแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลบางคลานปัจจุบัน และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้ง ณ ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลโพทะเล จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโพทะเลจนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอโพทะเลหลังเดิมได้ใช้เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล ส่วนที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณบึงสรรพงายในท้องที่ตำบลท่าบัว ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 (โพทะเล – บางมูลนาก) ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร

โดยสำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 51/1 หมู่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  แยกสำนักงานออกมาจากที่ว่าการอำเภอโพทะเล โดยให้บริการประชาชนด้านการขึ้นทะเบียนเกษตร องค์ความรู้การเกษตร ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบึงนาราง และอำเภอตะพานหิน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางมูลนาก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชุมแสง และอำเภอบรรพตพิสัย (จังหวัดนครสวรรค์)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอบรรพตพิสัย (จังหวัดนครสวรรค์)

แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 97 หมู่บ้าน คือ

 1. ตำบลโพทะเล (Pho Thale) 9 หมู่บ้าน
 2. ตำบลท้ายน้ำ (Tai Nam) 10 หมู่บ้าน
 3. ตำบลทะนง (Thanong) 11 หมู่บ้าน
 4. ตำบลท่าบัว (Tha Bua) 13 หมู่บ้าน
 5. ตำบลทุ่งน้อย (Thung Noi) 7 หมู่บ้าน
 6. ตำบลท่าขมิ้น (Tha Khamin) 12 หมู่บ้าน
 7. ตำบลท่าเสา (Tha Sao) 9 หมู่บ้าน
 8. ตำบลบางคลาน (Bang Khlan) 6 หมู่บ้าน
 9. ตำบลท่านั่ง (Tha Nang) 6 หมู่บ้าน
 10. ตำบลบ้านน้อย (Ban Noi) 6 หมู่บ้าน
 11. ตำบลวัดขวาง (Wat Khwang) 8 หมู่บ้าน