จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทพป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562