งานสถาบัน

วิสาหกิจชุมชนอำเภอโพทะเล 

รายชื่อวิสาหกิจชุมชน อำเภอโพทะเล

สรุปผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อำเภอโพทะเล ปี 2564

สรุปผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อำเภอโพทะเล ปี 2563

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพทะเล
 2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระบังดิน
 3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวดาน
 4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตาล
 5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางคลาน
 6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินโพธิ์
 7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าเสา
 8. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

 1. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าดาน
 2. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าตาเสือ
 3. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนท่าเสา
 4. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนโพทะเล
 5. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวบ้านคลองฟัก

กลุ่มยุวเกษตรกร

 1. 1.กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดหนองตะแบก
 2. 2.กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านวังแดง
 3. 3.กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดพร้าว