งานสถาบัน

วิสาหกิจชุมชนอำเภอโพทะเล 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

  1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพทะเล
  2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระบังดิน
  3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวดาน
  4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตาล
  5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางคลาน
  6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินโพธิ์
  7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าเสา
  8. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

กลุ่มยุวเกษตรกร

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดหนองตะแบก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันมีสมาชิก 31 คน           โดยมี นางพจนา  แก่งศิริ  หรือ ครูโจ๊ก (โทร 087-2127980 ) เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มยุวเกษตรกร

    

 คณะกรรมการยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดหนองตะแบก ประจำปี 2562 

เด็กชายเกียรติศักดิ์        ฉ่ำพงษ์           ป.6      ประธาน

เด็กหญิงมุกดา             สังข์เมือง          ป.6      รองประธาน

เด็กหญิงทิพรัตน์           บัวเก๊า             ป.6       เลขานุการ

เด็กหญิงบัณฑิตา           สังข์เมือง        ป.6      เหรัญญิก

เด็กชายณัฐกิตติ์            อยู่สุภาพ         ป.6      ปฏิคม