ข้อมูลการเกษตรระดับอำเภอ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565