ข่าวประชาสัมพันธ์

DOAE Farmbook Application สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

วิสาหกิจชุมชนสามารถปลูกกัญชาได้หรือไม่? 

 

 

1.4 คุณสมบัติของผู้ขอปลูกกัญชา
ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชา
คำแนะนำสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ขอปลูกกัญชา
คำแนะนำสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ขอปลูกกัญชา2
               

กัญชงและใบกระท่อม                                               

 

info กัญชา กัญชง กระท่อม 240664
INFO ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชง กัญชา 240664
INFO สรุปสถานการณ์พืชกระท่อม 240664
กัญชง เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ใด
กัญชา เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ใด

รณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร