ข่าวประชาสัมพันธ์

  • DOAE Farmbook Application สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

  • วิสาหกิจชุมชนสามารถปลูกกัญชาได้หรือไม่?                                      
  •   รณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร