ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การปลูกกัญชา กัญชง ใบกระท่อม

  • กัญชา

  • กัญชง

 

  • ใบกระท่อม

ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

  • มูลค่าของฟางข้าวจากแปลงนา
  • ในดินมีอินทรีย์วัตถุที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่ดีของพืช
  • การผลิตพืชให้ได้ผลผลิตดี ต้องให้ต้นพืชได้รับปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่เหมาะสม