Main Page

Document-page-001
Document-page-002
Document-page-003
Document-page-004
Document-page-005
Document-page-006
Document-page-007

           สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเลขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนที่มาใช้บริการ  สวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดบริการก่อนเข้ารับบริการ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค        โควิด-19 ด้วยความปรารถนาดี จากสำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล

 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเลจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้มาตรการจำกัดการใช้ 3 สารเคมี (พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส) แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ไม้ผล ไม้ดอกและพืชอื่นที่กรมวิชาการเกษตรอนุญาตให้ใช้ อบรมผ่านวิทยากรครู ข โดยเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ต้องเข้ารับการทดสอบ ซึ่งเกษตรกรต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า 15 คะแนน จึงจะสอบผ่าน และมีสิทธิ์ซื้อสารเคมีตามร้านค้าที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง

 

 • สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเลจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 โดยมีนายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอโพทะเล เป็นประธานเปิดงาน นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรอำเภอโพทะเล และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดบูทกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน โดยฐานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการใช้เทคโนโลยีในการเกษตร ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ และฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

IMG_7119
IMG_7126
IMG_7137
IMG_7170
IMG_7177
IMG_7187
IMG_7214
IMG_7241
IMG_7118
IMG_7125

 

 

 • สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเลจัดประชุมคณะกรรมการนาแปลงใหญ่และณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 นายสุพจน์ บุศยาจารย์ เกษตรอำเภอโพทะเล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล จัดประชุมคณะกรรการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ และ คณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 เพื่อชี้แจงและแจ้งให้ทราบปลการดำเนินงานระบบแปลงใหญ่ ผลการจัดเวทีชุมชน แผนการจัดอบรมตามหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร จำนวน 4 ครั้ง แก่ตัวแทนสมาชิกแปลงใหญ่แต่ละกลุ่ม พร้อมนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป วันที่่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพทะล หมู่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 • โพทะเลร่วมเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายศุนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2562                                                                          วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มอารักพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดกิจกรรมเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการอารักพืช เกิดเครือข่ายที่มีการติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของแมลงศัตรูพืชในระดับพื้นที่ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเลได้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ นำโดยนายพิทยา มีผล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และคณะกรรมการจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองคะชีและบ้านหนองแขม จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

 • จัดเวทีชุมชนระบบเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอโพทะเล ปี 2562                                                                                                           วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ บุศยาจารย์ เกษตรอำเภอโพทะเลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล จัดเวทีชุมชนระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรโคนมและแปลงใหญ่บ้านเนินโพธิ์ ตำบลท้ายน้ำ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 100 ราย โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ   สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน ผู้จัดการ ธ.ก.ส  สาขาโพทะเล โดยสมาชิกร่วมกันวางแผนการผลิต  แนวทางการลดต้นทุนผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ณ ศาลาพอเพียง หมู่ 9 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
            
   
  
  

      วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล จัดเวทีชุมชนระบบเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่ แปลงใหญ่คลองส่งน้ำ C101 ,      แปลงใหญ่คลองส่งน้ำ C95 และแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรโพทะเล ณ ศาลาวัดคลองตางาว ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 • โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลาากหลาย ฤดูนาปรัง 2562                                                                                                           เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะทำงานระดับตำบล เพื่อติดตามและตรวจสอบ ยืนยันการปลูกพืชของเกษตกรที่เข้าร่วมโครงการพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562